Auditoria econòmica urbanística

L’auditoria econòmica urbanística permet iniciar tot procés de transformació urbana i territorial a través d’una diagnosi prèvia de la situació vigent, amb el grau de detall i rigor propis de l’agenda i l’avaluació econòmica i financera que, a efectes legals, cal incorporar en tot instrument de planificació.

D’acord amb els mecanismes que regulen el procés d’aprovació de les diferents figures de planejament urbanístic, el factor econòmic -en la valoració de la viabilitat i l’establiment de l’agenda d’actuacions- apareix en una fase avançada del procés de redacció. Fins al document d’Aprovació Inicial, que incorpora la primera versió integral del pla, no es presenta l’informe econòmic, coincidint amb l’inici del període d’informació pública. Per aquest motiu, incorporar una auditoria econòmica urbanística des d’un bon inici, des del moment en què s’encarrega l’elaboració de la revisió o nova formulació d’un pla general o d’una figura de planejament derivat, facilita l’eficàcia del seu procés de maduració i el seu correcte desenvolupament futur.

Què aporta una  auditoria econòmica urbanística?

Des d’un punt de vista econòmic, incentiva la comprensió del context socioeconòmic que condiciona l’actual planejament i promou la seva transformació, i esdevé un factor qualitatiu que redueix els riscos assumits en un pla aprovat d’acord amb la metodologia tradicional, el procediment bàsic que estableix la llei.

Des d’un punt de vista social, polític i cultural, incentiva la consciència col·lectiva, reforça la presa de decisions i millora la qualitat de les relacions implícites.

Des d’un punt de vista mediambiental, ajusta i corregeix els excessos que per una mala decisió o un mal procediment de decisió influeixen negativament en la qualitat dels sistemes biològics i el medi ambient.