Avaluació econòmica

L’avaluació econòmica i financera de la planificació urbana i territorial és el document que aporta el realisme i el rigor quantitatiu que, amb bones pràctiques, acaba de modular i donar valor qualitatiu al conjunt de deliberacions que acompanyen a la configuració de tota figura de planejament.

Línies de treball:

  • Catalitzar la maduració de tot Pla amb rigor i professionalitat responsable.

Aportar el grau d’equitat, eficiència i transparència necessària per assolir un grau de maduració i compromís apte perquè el POUM esdevingui un projecte de futur viable d’acord amb els principis generals de l’actuació urbanística, en el context actual de crisi econòmica i financera i d’acord amb les perspectives de futur dels propers anys.

  • Impulsar polítiques de responsabilitat social.

Orientar la planificació a la incorporació de polítiques prioritàries d’habitatge social, dotació d’equipaments, sòl públic en la cerca d’inversió privada i sistemes de col·laboració pública-privada ajustades al seu potencial de desenvolupament.

  • Oferir al mercat el territori que tot Pla planifica i ordena. Definir la capacitat de l’Ajuntament per portar a terme les actuacions de les quals n’és responsable en la seva execució.

Definir amb criteris objectius i degudament justificats les prioritats i el desenvolupament de l’agenda d’actuacions, afegint als criteris econòmics i financers els aspectes morfològics, funcionals i ambientals de cada àmbit d’actuació proposat.

  • Ajustar els resultats al context temporal necessari per a dur a bon port tota transformació urbanística aplicada al territori.

Incorporar els escenaris de factor risc/temps dins l’avaluació econòmica i financera amb unes taxes de risc més altes, establint el marge amb el que cada projecte planificat té capacitat d’adaptar-se a les necessitats, imprevistos i l’ajust de preus que la realitat futura alteri.

Anuncis